Elektroniczne postępowanie upominawcze – szybki sposób na nakaz zapłaty

elektroniczne postępowanie

Najszybszym sposobem na wyegzekwowanie dochodzonego roszczenia na drodze sądowej jest skierowanie sprawy do rozpoznania w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tryb ten zapewnia bardzo szybkie uzyskanie wyroku – w zasadzie trzeba spełnić jedynie wymagania z ustawy dotyczące sporządzenia pozwu, a sąd wyda wyrok zasądzający roszczenie.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być rozpoznawane sprawy, które nadają się do rozpoznania w zwykłym postępowaniu upominawczym. Pozew jest wnoszony drogą elektroniczną za pośrednictwem odpowiedniego systemu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkie sprawy w trybie elektronicznym rozpoznaje sąd w Lublinie.

Największą zaletą tego trybu postępowania jest jego szybkość oraz prostota. Powód musi jedynie wskazać w pozwie okoliczności na jakich opiera swoje roszczenie i dowody. Dowodów jednak nie dołącza się do pozwu. Taka konstrukcja oczywiście stwarza pole do wielu nadużyć, gdyż sąd, ani pozwany nie mogą zweryfikować czy powód w rzeczywistości dysponuje dowodem na który się powołuje np. podpisaną przez dłużnika fakturą VAT. Z uwagi na powyższe problemy ustawodawca zdecydował się zaostrzyć nieco wymagania, co do pozwów w formie elektronicznej i wprowadził obowiązek podania w pozwie oprócz adresu pozwanego także konkretnych danych go identyfikujących tj. nr PESEL / NIP / nr KRS. Problematyczne dla powoda może być uzyskanie nr PESEL i NIP osoby fizycznej, gdyż nie są to dane powszechnie dostępne. W związku z tym przy wszelkich transakcjach warto zdobyć na wstępie powyższe informacje odnośnie kontrahenta, aby móc w przyszłości skorzystać z dobrodziejstw postępowania elektronicznego.

Art. 50532 kodeksu postępowania cywilnego § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.
§ 2. Pozew powinien zawierać również:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

Oczywiście wydanie przez sąd wyroku w postaci nakazu zapłaty nie pozbawia pozwanego obrony. Wyrok jest doręczany pozwanemu i może on w ciągu 2 tygodni wnieść od niego sprzeciw.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *