Zabezpieczenie roszczenia wierzyciela

zabezpieczenie roszczenia

fot. www.bazaardesigns.com/7844-rescue-money-in-crisis/

W przypadku dochodzenia naszych roszczeń na drodze sądowej w sytuacji w której mamy podejrzenia, iż sytuacja majątkowa dłużnika jest niepewna warto skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia. Procesy w zależności od skomplikowania sprawy i postawy ich uczestników mogą trwać bardzo długo i po uzyskaniu wyroku może się okazać, iż nie da się go skutecznie wyegzekwować, gdyż dłużnik jest niewypłacalny i nie ma żadnego majątku. Z tego względu wnosząc pozew do sądu warto w nim zawrzeć wniosek o zabezpieczenie dochodzonego roszczenia.

Art. 730 kodeksu postępowania cywilnego § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.
§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia jest zajęcie odpowiedniej kwoty na koncie bankowym dłużnika, ustanowienie na nieruchomości dłużnika hipoteki bądź zajęcie jego ruchomości. Sąd może zakazać także rozporządzać dłużnikowi konkretnymi składnikami jego majątku. Oczywiście najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie jest to, które zagwarantuje zabezpieczenie określonej kwoty pieniędzy, gdyż w przypadku zajęcia ruchomości często pozostawia się je nadal we władaniu dłużnika, co w praktyce tylko pozornie chroni wierzyciela.

Art. 747 k.p.c. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Warto wskazać, iż można złożyć sam wniosek o zabezpieczenie roszczenia jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Może więc to stanowić kolejny element presji na osobę dłużnika, zaraz po wezwaniu do zapłaty, aby ten dobrowolnie spełnił ciążące na nim zobowiązanie. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku udzielenia zabezpieczenia przed wniesieniem sprawy do sądu, sąd wyznaczy termin w którym pozew powinien zostać wniesiony – nie dłuższy niż dwa tygodnie, wobec czego na tym etapie już nie ma czasu czekać na dalsze zwody ze strony dłużnika.

Należy jeszcze wskazać o jednej zasadzie dokonywanego zabezpieczenia – co do zasady nie może ono być wnioskowane w pełnej kwocie. Oznacza to, że jeżeli dłużnik jest np. winien 2000 zł to wniosek o zabezpieczenie powinien opiewać na nieco mniejszą kwotę np. 1900 zł.

Art. 731 k.p.c. Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *